બંધ

    તબીબી અને આરોગ્ય સેવાઓ નિયામક

    શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
    તબીબી અને આરોગ્ય સેવાઓ નિયામક

    સી.એચ.સી. / પી.એચ.સી. મોતી દમણ, પી.એચ.સી. ડભેલ અને પી.એચ.સી. ભીમપોર ખાતે સ્મોક ડિટેક્શન સિસ્ટમ અને અગ્નિશામક ઉપકરણો માટે અગ્નિશામક ઉપકરણ અને NCAMC નું રિફિલિંગ.

    10/03/2021 24/03/2021 જુઓ (689 KB)