બંધ

    ગવર્નમેન્ટ પોલીટેકનિક : કોમ્પ્યુટર મશીનરી અને ઇક્વિપમેન્ટની ખરીદી માટે ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી વિભાગ માટે ઇ-ટેન્ડર

    શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
    ગવર્નમેન્ટ પોલીટેકનિક : કોમ્પ્યુટર મશીનરી અને ઇક્વિપમેન્ટની ખરીદી માટે ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી વિભાગ માટે ઇ-ટેન્ડર 27/04/2022 12/05/2022 જુઓ (907 KB)