બંધ

    ગવર્નમેન્ટ પોલીટેકનિક : ઈન્ફોર્મેશન ટેક્નોલોજી વિભાગ માટે કોમ્પ્યુટર મશીનરી અને ઈક્વિપમેન્ટની ખરીદી માટે ઈ-ટેન્ડર.

    શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
    ગવર્નમેન્ટ પોલીટેકનિક : ઈન્ફોર્મેશન ટેક્નોલોજી વિભાગ માટે કોમ્પ્યુટર મશીનરી અને ઈક્વિપમેન્ટની ખરીદી માટે ઈ-ટેન્ડર. 30/11/2021 20/12/2021 જુઓ (1 MB)