બંધ

    ખાદ્ય અને નાગરિક પુરવઠા / ગ્રાહક બાબતોના સચિવની કચેરી: રાજ્ય ગ્રાહક વિવાદ નિવારણ આયોગ (રાજ્ય આયોગ), દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવમાં પ્રમુખ પદ માટે ખાલી જગ્યા.

    શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
    ખાદ્ય અને નાગરિક પુરવઠા / ગ્રાહક બાબતોના સચિવની કચેરી: રાજ્ય ગ્રાહક વિવાદ નિવારણ આયોગ (રાજ્ય આયોગ), દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવમાં પ્રમુખ પદ માટે ખાલી જગ્યા. 20/09/2021 25/09/2021 જુઓ (3 MB)