બંધ

    કોરિજેન્ડમ-૨ – પ્રવાસન વિભાગ: દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ ખાતે એક (૦૧) વર્ષના સમયગાળા માટે ઇવેન્ટ સંબંધિત સેવાઓ માટેના દર કરાર માટે આરએફપી

    શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
    કોરિજેન્ડમ-૨ – પ્રવાસન વિભાગ: દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ ખાતે એક (૦૧) વર્ષના સમયગાળા માટે ઇવેન્ટ સંબંધિત સેવાઓ માટેના દર કરાર માટે આરએફપી 21/03/2022 28/03/2022 જુઓ (599 KB)