બંધ

    ઔદ્યોગિક તાલીમ સંસ્થા: જૂના અપ્રચલિત અને બિન-સેવાપાત્ર સ્ટોર/લેબોરેટરી સાધનોની હરાજીની સૂચના

    શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
    ઔદ્યોગિક તાલીમ સંસ્થા: જૂના અપ્રચલિત અને બિન-સેવાપાત્ર સ્ટોર/લેબોરેટરી સાધનોની હરાજીની સૂચના 11/04/2022 07/05/2022 જુઓ (330 KB)