બંધ

    આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ

    શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
    આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ

    આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ હેઠળની હોસ્પિટલ, દમણ, ડીએનએચ અને ડીડી સરકાર માટે રેફ્રિજરેટર ખરીદવા માટે દર કરાર.

    31/05/2021 06/06/2021 જુઓ (694 KB)