બંધ

    આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ દમણ: સરકારમાં મેડિકલ ગેસ સિલિન્ડરના રિફિલિંગ માટે રિ-ટેન્ડર રેટ કોન્ટ્રાક્ટ. હોસ્પિટલ દમણ આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ, દાનહ અને ડીડી.

    શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
    આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ દમણ: સરકારમાં મેડિકલ ગેસ સિલિન્ડરના રિફિલિંગ માટે રિ-ટેન્ડર રેટ કોન્ટ્રાક્ટ. હોસ્પિટલ દમણ આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ, દાનહ અને ડીડી. 18/09/2023 09/10/2023 જુઓ (8 MB)