બંધ

    આરોગ્ય અને કુટુંબ કલ્યાણ વિભાગ

    શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
    આરોગ્ય અને કુટુંબ કલ્યાણ વિભાગ

    આરોગ્ય અને કુટુંબ કલ્યાણ વિભાગ ડી.એન.એચ અને ડી.ડી. હેઠળ સીએચસી, મોતી દમણ અને દમણ જિલ્લાના તમામ પીએચસી (1 વર્ષ) માટે પેસ્ટ અને રોડેન્ટ કંટ્રોલ મેનેજમેન્ટ માટે રેટ કોન્ટ્રાક્ટ

    13/07/2021 16/07/2021 જુઓ (700 KB)