બંધ

  “પરિવહન સુવિધા” મોબાઇલ એપ્લિકેશન અને વેબ પોર્ટલનો પ્રારંભ

  • પ્રારંભ તારીખ : 30/09/2020
  • અંતિમ તારીખ : 30/09/2020
  • સ્થળ : ઓ I ડી સી, દમણ

  Parivahan suvidha launch

  30 સપ્ટેમ્બર 2020 ના રોજ યુ.ટી. દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવના માનનીય એડમિનિસ્ટ્રેટર દ્વારા લોન્ચ કરાયેલ “પરિવૃણ સુવિધ” મોબાઇલ એપ્લિકેશન અને વેબ પોર્ટલ.