બંધ

    સ્ટેટ ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ ઓથોરિટી: કોવિડ ૧૯ એક્સ-ગ્રેટિયા અંગે સૂચના

    સ્ટેટ ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ ઓથોરિટી: કોવિડ ૧૯ એક્સ-ગ્રેટિયા અંગે સૂચના
    શીર્ષક તારીખ જુઓ / ડાઉનલોડ કરો
    સ્ટેટ ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ ઓથોરિટી: કોવિડ ૧૯ એક્સ-ગ્રેટિયા અંગે સૂચના 26/11/2021
    પ્રવેશ યોગ્ય આવૃત્તિ : જુઓ(2 MB)