બંધ

    સચિવ, અન્ન અને નાગરિક પુરવઠા/ગ્રાહક બાબતો, કલેક્ટરનું કાર્યાલય: રાજ્ય પ્રમુખ અને સભ્યોની અરજી સબમિટ કરવા માટે વિસ્તરણ માટેની સૂચના અંગે.

    સચિવ, અન્ન અને નાગરિક પુરવઠા/ગ્રાહક બાબતો, કલેક્ટરનું કાર્યાલય: રાજ્ય પ્રમુખ અને સભ્યોની અરજી સબમિટ કરવા માટે વિસ્તરણ માટેની સૂચના અંગે.
    શીર્ષક તારીખ જુઓ / ડાઉનલોડ કરો
    સચિવ, અન્ન અને નાગરિક પુરવઠા/ગ્રાહક બાબતો, કલેક્ટરનું કાર્યાલય: રાજ્ય પ્રમુખ અને સભ્યોની અરજી સબમિટ કરવા માટે વિસ્તરણ માટેની સૂચના અંગે. 11/02/2022
    પ્રવેશ યોગ્ય આવૃત્તિ : જુઓ(3 MB)