બંધ

    શિક્ષણ વિભાગ: PS-UPS પરીક્ષા માટે કામચલાઉ પાત્ર અને અયોગ્ય ઉમેદવારોની યાદી.

    શિક્ષણ વિભાગ: PS-UPS પરીક્ષા માટે કામચલાઉ પાત્ર અને અયોગ્ય ઉમેદવારોની યાદી.
    શીર્ષક તારીખ જુઓ / ડાઉનલોડ કરો
    શિક્ષણ વિભાગ: PS-UPS પરીક્ષા માટે કામચલાઉ પાત્ર અને અયોગ્ય ઉમેદવારોની યાદી. 15/01/2022
    પ્રવેશ યોગ્ય આવૃત્તિ : જુઓ(644 KB)