બંધ

    શિક્ષણ વિભાગ: ૨૦૨૧-૨૨ના એન્જિનિયરિંગ અને ફાર્મસી વર્ષની સ્પોટ રાઉન્ડની જાહેરાત માટે જાહેરાત

    શિક્ષણ વિભાગ: ૨૦૨૧-૨૨ના એન્જિનિયરિંગ અને ફાર્મસી વર્ષની સ્પોટ રાઉન્ડની જાહેરાત માટે જાહેરાત
    શીર્ષક તારીખ જુઓ / ડાઉનલોડ કરો
    શિક્ષણ વિભાગ: ૨૦૨૧-૨૨ના એન્જિનિયરિંગ અને ફાર્મસી વર્ષની સ્પોટ રાઉન્ડની જાહેરાત માટે જાહેરાત 16/12/2021
    પ્રવેશ યોગ્ય આવૃત્તિ : જુઓ(376 KB)