બંધ

    શિક્ષણ વિભાગ : યુ.ટી. હેઠળની ટેકનિકલ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ (ડિપ્લોમા)માં વર્કશોપ પ્રશિક્ષકોની જગ્યા માટે ભરતી નિયમોમાં સૂચિત સુધારા અંગે. દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવનો વહીવટ.

    શિક્ષણ વિભાગ : યુ.ટી. હેઠળની ટેકનિકલ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ (ડિપ્લોમા)માં વર્કશોપ પ્રશિક્ષકોની જગ્યા માટે ભરતી નિયમોમાં સૂચિત સુધારા અંગે. દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવનો વહીવટ.
    શીર્ષક તારીખ જુઓ / ડાઉનલોડ કરો
    શિક્ષણ વિભાગ : યુ.ટી. હેઠળની ટેકનિકલ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ (ડિપ્લોમા)માં વર્કશોપ પ્રશિક્ષકોની જગ્યા માટે ભરતી નિયમોમાં સૂચિત સુધારા અંગે. દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવનો વહીવટ. 22/12/2021
    પ્રવેશ યોગ્ય આવૃત્તિ : જુઓ(445 KB)