બંધ

    શિક્ષણ વિભાગ : કેન્દ્રીય પ્રાયોજિત યોજના, સમગ્ર શિક્ષા હેઠળ ટૂંકા ગાળાના કરાર (STC) આધારે પ્રાથમિક અને ઉચ્ચ પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષકો માટેની જાહેરાત.

    શિક્ષણ વિભાગ : કેન્દ્રીય પ્રાયોજિત યોજના, સમગ્ર શિક્ષા હેઠળ ટૂંકા ગાળાના કરાર (STC) આધારે પ્રાથમિક અને ઉચ્ચ પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષકો માટેની જાહેરાત.
    શીર્ષક તારીખ જુઓ / ડાઉનલોડ કરો
    શિક્ષણ વિભાગ : કેન્દ્રીય પ્રાયોજિત યોજના, સમગ્ર શિક્ષા હેઠળ ટૂંકા ગાળાના કરાર (STC) આધારે પ્રાથમિક અને ઉચ્ચ પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષકો માટેની જાહેરાત. 21/01/2022
    પ્રવેશ યોગ્ય આવૃત્તિ : જુઓ(3 MB)