બંધ

    શિક્ષણ નિયામક : સમગ્ર શિક્ષા હેઠળ પ્રાથમિક અને ઉચ્ચ પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષકોની જગ્યા માટે કામચલાઉ ભલામણ કરાયેલ ઉમેદવારોની યાદી

    શિક્ષણ નિયામક : સમગ્ર શિક્ષા હેઠળ પ્રાથમિક અને ઉચ્ચ પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષકોની જગ્યા માટે કામચલાઉ ભલામણ કરાયેલ ઉમેદવારોની યાદી
    શીર્ષક તારીખ જુઓ / ડાઉનલોડ કરો
    શિક્ષણ નિયામક : સમગ્ર શિક્ષા હેઠળ પ્રાથમિક અને ઉચ્ચ પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષકોની જગ્યા માટે કામચલાઉ ભલામણ કરાયેલ ઉમેદવારોની યાદી 26/04/2022
    પ્રવેશ યોગ્ય આવૃત્તિ : જુઓ(671 KB)