બંધ

    શિક્ષણ નિયામક: શિક્ષણ નિયામક, યુ.ટી.ઓફ દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવ અંતર્ગત પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ શિક્ષક (પીજીટી) ની જગ્યાઓ માટે ભરતી નિયમોમાં સુધારો

    શિક્ષણ નિયામક: શિક્ષણ નિયામક, યુ.ટી.ઓફ દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવ અંતર્ગત પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ શિક્ષક (પીજીટી) ની જગ્યાઓ માટે ભરતી નિયમોમાં સુધારો
    શીર્ષક તારીખ જુઓ / ડાઉનલોડ કરો
    શિક્ષણ નિયામક: શિક્ષણ નિયામક, યુ.ટી.ઓફ દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવ અંતર્ગત પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ શિક્ષક (પીજીટી) ની જગ્યાઓ માટે ભરતી નિયમોમાં સુધારો 04/06/2021
    પ્રવેશ યોગ્ય આવૃત્તિ : જુઓ(1,019 KB)