બંધ

    શિક્ષણ નિયામક: પ્રી-બિડ મીટિંગ માટે ગૂગલ મીટ કડી સંબંધિત સૂચના

    શિક્ષણ નિયામક: પ્રી-બિડ મીટિંગ માટે ગૂગલ મીટ કડી સંબંધિત સૂચના
    શીર્ષક તારીખ જુઓ / ડાઉનલોડ કરો
    શિક્ષણ નિયામક: પ્રી-બિડ મીટિંગ માટે ગૂગલ મીટ કડી સંબંધિત સૂચના 29/05/2021
    પ્રવેશ યોગ્ય આવૃત્તિ : જુઓ(105 KB)