બંધ

    રાજભાષા વિભાગ: નિયમો અનુસાર મૂળ હિન્દીમાં ૯૦% પત્રવ્યવહારનું લક્ષ્ય હાંસલ કરવા વિશે

    રાજભાષા વિભાગ: નિયમો અનુસાર મૂળ હિન્દીમાં ૯૦% પત્રવ્યવહારનું લક્ષ્ય હાંસલ કરવા વિશે
    શીર્ષક તારીખ જુઓ / ડાઉનલોડ કરો
    રાજભાષા વિભાગ: નિયમો અનુસાર મૂળ હિન્દીમાં ૯૦% પત્રવ્યવહારનું લક્ષ્ય હાંસલ કરવા વિશે 27/12/2021
    પ્રવેશ યોગ્ય આવૃત્તિ : જુઓ(925 KB)