બંધ

    યુટી DNH અને DD વર્ષ 2022-23 માટે RTE 25% ક્વોટા હેઠળની ખાનગી બિન-સહાયિત શાળાઓમાં પ્રવેશ માટેનું અરજીપત્રક.

    યુટી DNH અને DD વર્ષ 2022-23 માટે RTE 25% ક્વોટા હેઠળની ખાનગી બિન-સહાયિત શાળાઓમાં પ્રવેશ માટેનું અરજીપત્રક.
    શીર્ષક તારીખ જુઓ / ડાઉનલોડ કરો
    યુટી DNH અને DD વર્ષ 2022-23 માટે RTE 25% ક્વોટા હેઠળની ખાનગી બિન-સહાયિત શાળાઓમાં પ્રવેશ માટેનું અરજીપત્રક. 21/01/2022
    પ્રવેશ યોગ્ય આવૃત્તિ : જુઓ(3 MB)