બંધ

    મૂલ્યવર્ધિત કર અને ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ વિભાગ: સુશ્રી તપસ્યા રાઘવ, આઈએએસ (એજીએમયુટી : ૨૦૧૩) ની આથી દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવના યુ.ટી ના જિલ્લા દમણ માટે જોઈન્ટ કમિશનર (યુટીજીએસટી) તરીકે નિમણૂક કરવામાં આવી છે.

    મૂલ્યવર્ધિત કર અને ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ વિભાગ: સુશ્રી તપસ્યા રાઘવ, આઈએએસ (એજીએમયુટી : ૨૦૧૩) ની આથી દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવના યુ.ટી ના જિલ્લા દમણ માટે જોઈન્ટ કમિશનર (યુટીજીએસટી) તરીકે નિમણૂક કરવામાં આવી છે.
    શીર્ષક તારીખ જુઓ / ડાઉનલોડ કરો
    મૂલ્યવર્ધિત કર અને ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ વિભાગ: સુશ્રી તપસ્યા રાઘવ, આઈએએસ (એજીએમયુટી : ૨૦૧૩) ની આથી દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવના યુ.ટી ના જિલ્લા દમણ માટે જોઈન્ટ કમિશનર (યુટીજીએસટી) તરીકે નિમણૂક કરવામાં આવી છે. 04/01/2022
    પ્રવેશ યોગ્ય આવૃત્તિ : જુઓ(912 KB)