બંધ

    દમણ મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલ: કોઈપણ ઘરમાંથી નકામા પાણીના સ્રાવને ટાળવા માટે તેમની સેપ્ટિક ટાંકી / સિંક ક્ષમતામાં વધારો કરવા અંગે જાહેર સૂચના

    દમણ મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલ: કોઈપણ ઘરમાંથી નકામા પાણીના સ્રાવને ટાળવા માટે તેમની સેપ્ટિક ટાંકી / સિંક ક્ષમતામાં વધારો કરવા અંગે જાહેર સૂચના
    શીર્ષક તારીખ જુઓ / ડાઉનલોડ કરો
    દમણ મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલ: કોઈપણ ઘરમાંથી નકામા પાણીના સ્રાવને ટાળવા માટે તેમની સેપ્ટિક ટાંકી / સિંક ક્ષમતામાં વધારો કરવા અંગે જાહેર સૂચના 28/04/2021
    પ્રવેશ યોગ્ય આવૃત્તિ : જુઓ(462 KB)