બંધ

    ડિરેક્ટોરેટ ઓફ એજ્યુકેશન: યુ.ટી. દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવ હેઠળના નાયબ નિયામક (શિક્ષણ) / આચાર્ય પદ માટે સૂચિત ભરતી નિયમો માટેનું ઓફિસ મેમોરેન્ડમ.

    ડિરેક્ટોરેટ ઓફ એજ્યુકેશન: યુ.ટી. દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવ હેઠળના નાયબ નિયામક (શિક્ષણ) / આચાર્ય પદ માટે સૂચિત ભરતી નિયમો માટેનું ઓફિસ મેમોરેન્ડમ.
    શીર્ષક તારીખ જુઓ / ડાઉનલોડ કરો
    ડિરેક્ટોરેટ ઓફ એજ્યુકેશન: યુ.ટી. દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવ હેઠળના નાયબ નિયામક (શિક્ષણ) / આચાર્ય પદ માટે સૂચિત ભરતી નિયમો માટેનું ઓફિસ મેમોરેન્ડમ. 27/04/2021
    પ્રવેશ યોગ્ય આવૃત્તિ : જુઓ(4 MB)