બંધ

    કર્રીગેંદુમ: શુદ્ધિપત્ર: રમતગમત વિભાગ અને યુવા બાબતો, સિલવાસા, દાદરા અને નગર હવેલી ના પરિસરમાં શ્રેષ્ઠતા ની શ્રેષ્ઠતા કેન્દ્ર Khelo ભારત સેન્ટર પ્રવેશ માટે અરજી ફોર્મ મેળવવા માટે અરજી.

    કર્રીગેંદુમ: શુદ્ધિપત્ર: રમતગમત વિભાગ અને યુવા બાબતો, સિલવાસા, દાદરા અને નગર હવેલી ના પરિસરમાં શ્રેષ્ઠતા ની શ્રેષ્ઠતા કેન્દ્ર Khelo ભારત સેન્ટર પ્રવેશ માટે અરજી ફોર્મ મેળવવા માટે અરજી.
    શીર્ષક તારીખ જુઓ / ડાઉનલોડ કરો
    કર્રીગેંદુમ: શુદ્ધિપત્ર: રમતગમત વિભાગ અને યુવા બાબતો, સિલવાસા, દાદરા અને નગર હવેલી ના પરિસરમાં શ્રેષ્ઠતા ની શ્રેષ્ઠતા કેન્દ્ર Khelo ભારત સેન્ટર પ્રવેશ માટે અરજી ફોર્મ મેળવવા માટે અરજી. 26/02/2021
    પ્રવેશ યોગ્ય આવૃત્તિ : જુઓ(68 KB)