બંધ

    એમ/એસ નર્મદા નારાયણ ડિવાઇન સર્વિસીસ., : ડાભેલ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ ખાતે ૫૦૦કેવીએ ટ્રાન્સફોર્મર માટે વાઇન્ડિંગ ઓઇલ રિપ્લેસમેન્ટ, ગાસ્કેટ રિપ્લેસમેન્ટ અને અપમાનજનક સામગ્રીનું સમારકામ.

    એમ/એસ નર્મદા નારાયણ ડિવાઇન સર્વિસીસ., : ડાભેલ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ ખાતે ૫૦૦કેવીએ ટ્રાન્સફોર્મર માટે વાઇન્ડિંગ ઓઇલ રિપ્લેસમેન્ટ, ગાસ્કેટ રિપ્લેસમેન્ટ અને અપમાનજનક સામગ્રીનું સમારકામ.
    શીર્ષક તારીખ જુઓ / ડાઉનલોડ કરો
    એમ/એસ નર્મદા નારાયણ ડિવાઇન સર્વિસીસ., : ડાભેલ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ ખાતે ૫૦૦કેવીએ ટ્રાન્સફોર્મર માટે વાઇન્ડિંગ ઓઇલ રિપ્લેસમેન્ટ, ગાસ્કેટ રિપ્લેસમેન્ટ અને અપમાનજનક સામગ્રીનું સમારકામ. 03/12/2021
    પ્રવેશ યોગ્ય આવૃત્તિ : જુઓ(644 KB)