બંધ

    એમ/એસ એમએપી ટેક્નૉલેબ પ્ર્રા. લિ., : નાની દમણ ખાતે દમણ દાભેલ રોડ પર કાલરિયા જંકશનથી ડાભેલ દરવાજા સુધીના મુખ્ય જિલ્લા રોડને ૪ લેનથી ૬ લેન સુધી પહોળો કરવો.

    એમ/એસ એમએપી ટેક્નૉલેબ પ્ર્રા. લિ., : નાની દમણ ખાતે દમણ દાભેલ રોડ પર કાલરિયા જંકશનથી ડાભેલ દરવાજા સુધીના મુખ્ય જિલ્લા રોડને ૪ લેનથી ૬ લેન સુધી પહોળો કરવો.
    શીર્ષક તારીખ જુઓ / ડાઉનલોડ કરો
    એમ/એસ એમએપી ટેક્નૉલેબ પ્ર્રા. લિ., : નાની દમણ ખાતે દમણ દાભેલ રોડ પર કાલરિયા જંકશનથી ડાભેલ દરવાજા સુધીના મુખ્ય જિલ્લા રોડને ૪ લેનથી ૬ લેન સુધી પહોળો કરવો. 21/03/2022
    પ્રવેશ યોગ્ય આવૃત્તિ : જુઓ(327 KB)