બંધ

    આબકારી વિભાગ: ૦૨/૧૦/૨૦૨૧ ના ​​રોજ “મહાત્મા ગાંધી જયંતી” પ્રસંગે કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશમાં સૂકા દિવસની ઘોષણા અંગેની સૂચના

    આબકારી વિભાગ: ૦૨/૧૦/૨૦૨૧ ના ​​રોજ “મહાત્મા ગાંધી જયંતી” પ્રસંગે કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશમાં સૂકા દિવસની ઘોષણા અંગેની સૂચના
    શીર્ષક તારીખ જુઓ / ડાઉનલોડ કરો
    આબકારી વિભાગ: ૦૨/૧૦/૨૦૨૧ ના ​​રોજ “મહાત્મા ગાંધી જયંતી” પ્રસંગે કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશમાં સૂકા દિવસની ઘોષણા અંગેની સૂચના 02/10/2021
    પ્રવેશ યોગ્ય આવૃત્તિ : જુઓ(270 KB)