બંધ

  સુઓ મોટો આર.ટી.આઈ હેઠળ માહિતી

  ફિલ્ટર દસ્તાવેજ કેટેગરી મુજબ
  સુઓ મોટો આર.ટી.આઈ હેઠળ માહિતી
  શીર્ષક તારીખ જુઓ / ડાઉનલોડ કરો
  વજન અને માપદંડો વિભાગ, દમણ [અપડેટ: 30/10/2015]
  પ્રવેશ યોગ્ય આવૃત્તિ : જુઓ(58 KB)
  તકેદારી વિભાગ, દમણ [સબમિટ: 11/06/2014]
  પ્રવેશ યોગ્ય આવૃત્તિ : જુઓ(39 KB)
  વેટ વિભાગ, દમણ [અપડેટ: 29/01/2014]
  પ્રવેશ યોગ્ય આવૃત્તિ : જુઓ(2 MB)
  વેટરનરી કચેરી, દમણ [અપડેટ 31/08/2015]
  પ્રવેશ યોગ્ય આવૃત્તિ : જુઓ(219 KB)
  તકનીકી તાલીમ સંસ્થા, દમણ [અપડેટ: 11/10/2018]
  પ્રવેશ યોગ્ય આવૃત્તિ : જુઓ(596 KB)
  આદિજાતિ સબ પ્લાન સેલ, દમણ [અપડેટ: 23/10/2018]
  પ્રવેશ યોગ્ય આવૃત્તિ : જુઓ(3 MB)
  પરિવહન વિભાગ, દમણ [અપડેટ: 22/01/2014]
  પ્રવેશ યોગ્ય આવૃત્તિ : જુઓ(98 KB)
  ટાઉન એન્ડ કન્ટ્રી પ્લાનિંગ વિભાગ, દમણ [અપડેટ: 11/02/2014]
  પ્રવેશ યોગ્ય આવૃત્તિ : જુઓ(50 KB)
  સબ જેલ, દમણ [01/04/2014 અપડેટ થયેલ]
  પ્રવેશ યોગ્ય આવૃત્તિ : જુઓ(411 KB)
  સરકારી વકીલ, દમણ [અપડેટ: 05/05/2014]
  પ્રવેશ યોગ્ય આવૃત્તિ : જુઓ(932 KB)
  પી.ડબલ્યુ.ડી, ડબલ્યુ.ડી -1, દમણ [અપડેટ: 13/02/2014]
  પ્રવેશ યોગ્ય આવૃત્તિ : જુઓ(4 MB)
  પી.ડબલ્યુ.ડી, સુપરિન્ટેન્ડિંગ એન્જિનિયર, દમણ [અપડેટ: 14/02/2014]
  પ્રવેશ યોગ્ય આવૃત્તિ : જુઓ(5 MB)