બંધ

    શ્રી હીરાભાઈ ટંડેલ

    • ઇમેઇલ: hirabhai[dot]tandel[at]gov[dot]in
    • ડેસિંગનાશન: ઈ/સી સુપરીન્ટેન્ડેન્ટ (દમક)
    • લંડલીને નો: 0260-2230474