બંધ

    શ્રી સુરેશચંદ્ર હલાપતિ

    • ઇમેઇલ: suresh[dot]halpati62[at]gov[dot]in
    • ડેસિંગનાશન: ડીવાય. ડિરેક્ટર (ખાતા-ડિસ્ટ્રિક્ટ પંચાયત)
    • લંડલીને નો: 0260-2230440