બંધ

    શ્રી અમિત શર્મા, આઈપીએસ

    • ઇમેઇલ: vikramjit[dot]singh06[at]ips[dot]gov[dot]in
    • ડેસિંગનાશન: પોલીસ અધિક્ષક
    • લંડલીને નો: 0260-2642788