બંધ

  દાદરા અને નગર હવેલી

  ફિલ્ટર કોણ કોણ ડિવિઝન મુજબની છે
  ફિલ્ટર કરો
  દાદરા અને નગર હવેલી
  પ્રોફાઇલ ચિત્ર નામ ડેસિંગનાશન ઇમેઇલ મોબાઈલ નમ્બર લંડલીને નો ફેક્સ નં સરનામું
  કોઈ છબી નથી શ્રી રાકેશ મિન્હાસ, આઈ.એ.એસ. કલેક્ટર, દાદરા અને નગર હવેલી collector-dnh[at]nic[dot]in 0260-2642721 0260-2642721
  કોઈ છબી નથી શ્રી ચીમલા શિવ ગોપાલ રેડ્ડી, આઇ.એ.એસ નાયબ કલેકટર-કમ-એસ.ડી.એમ. (ખાનવેલ) rdc[dot]khanvel[at]gmail[dot]com 0260-2633012 0260-2633012
  કોઈ છબી નથી શ્રી હરેશ્વર વી.સ્વામી, આઈપીએસ પોલીસ અધિક્ષક hareshwar[dot]swami[at]gov[dot]in 0260-2643022
  કોઈ છબી નથી ડો. અપૂર્વ શર્મા , DANICS મુખ્ય કાર્યકારી અધિકારી - ડી.એન.એચ. જિલ્લા પંચાયત 8487819999 0260-2632303
  કોઈ છબી નથી શ્રીમતી. ચાર્મી પારેખ, ડેનિક્સ ડેપ્યુટી કલેક્ટર-કમ-એસડીએમ (સિલવાસા)/ ચીફ ઓફિસર (એસએમસી) rdcsilvassa016[at]gmail[dot]com 0260-2642340 0260-2642340
  કોઈ છબી નથી સંજય વર્મા અધિક તબીબી અધિક્ષક Drsanjay[dot]verma[at]gov[dot]in 2642961
  કોઈ છબી નથી ગૌરાંગ એચ વોરા શિક્ષણ અધિકારી (રમતગમત) Gaurang[dot]voradn[at]gov[dot]in 9824771471 2630792
  કોઈ છબી નથી શ્રી મિથુન કે રાણા વહીવટી અધિકારી - ડી.એન.એચ. જિલ્લા પંચાયત aao-ee-dn[at]gov[dot]in 9824733052 9824733052
  કોઈ છબી નથી પંકજ પરમાર અધિક્ષક (શિક્ષણ) pankaj[dot]parmardn[at]gov[dot]in 9998962685 9998962685
  કોઈ છબી નથી બ્રિજેશ ભંડારી મામલતદાર (ખાનવેલ) brijesh[dot]bhandaridn[at]gov[dot]in 2642089 2642089
  કોઈ છબી નથી તિરથરામ શર્મા મામલતદાર (સિલવાસા) tirathram[dot]sharmadn[at]gov[dot]in 9824598721 9824598721
  કોઈ છબી નથી ડી આર દમણિયા અધિક્ષક કલેક્ટર (સિલ્વાસા) supcol-dnh[at]nic[dot]in 2642106 2642106