બંધ

  ડીએનએચ -2017 ના યુ.ટી.ને સ્પશ લેપરોસી અવેરનેસના શ્રેષ્ઠ અમલીકરણ માટેનો એવોર્ડ.

  એવોર્ડ આરોગ્ય

  સ્પશ લેપરોસી જાગૃતિ અભિયાન દરમિયાન હાથ ધરાયેલી પ્રવૃત્તિઓના આધારે ભારતના તમામ રાજ્યો / કેન્દ્રશાસિત કેન્દ્રોની વાર્ષિક રાષ્ટ્રીય સમીક્ષા.
  2. UT કેટેગરી: દાદરા અને નગર હવેલીના યુટીને સ્પશ લેપરોસી પ્રોગ્રામના શ્રેષ્ઠ અમલીકરણનો એવોર્ડ મળ્યો હતો.

  એવોર્ડ વિગતો

  નામ: વિશિષ્ટ રક્તપિત્ત જાગૃતિ અભિયાન

  વર્ષ: 2017

  નવાજવામાં પર: 07/12/2017

  પ્રમાણપત્ર: જુઓ(213 KB)