બંધ

  ડિરેક્ટરી

  દાદરા અને નગર હવેલી
  નામ ડેસિંગનાશન ઇમેઇલ લંડલીને નો
  ડ।. વી કે દાસતબીબી અને આરોગ્ય સેવાઓ નિયામકsvbch[dot]sil[at]gmail[dot]com0260-2642061
  દમણ
  નામ ડેસિંગનાશન ઇમેઇલ લંડલીને નો
  શ્રી પ્રવિણભાઇ ર હળપતિસર્કલ ઇન્સ્પેક્ટર (મામલતદાર)pravin[dot]halpati63[at]gov[dot]in0260-2230681
  ડો સંજય વર્માઆઇ.સી. તબીબી અધિક્ષકdrsanjay[dot]verma[at]gov[dot]in0260--2230854
  ડો વી. એ. દસડાયરેક્ટરvattekatt[dot]dasdn[at]gov[dot]in0260--2230854
  શ્રી જેરામભાઇ એલ.પટેલઅધિક્ષક કલેક્ટરjayram[dot]patel[at]gov[dot]in0260-2230607
  શ્રી રજનીકાંત અવધિયા, ડેનિપ્સનાયબ પોલીસ અધિક્ષકrajni[dot]kant1507[at]delhipolice[dot]gov[dot]in0260-2643022
  શ્રી પ્રાંજલ હઝારિકા, ડેનિક્સડિરેક્ટર-કમ-જોઈન્ટ-સેક્રેટરી, પીડબ્લ્યુડીpranjalh[at]gov[dot]in0260-2230296
  ડો. નિધિ સરોહે, ડેનિક્સનાયબ કલેક્ટર (સામાન્ય-કલેક્ટર કચેરી)dycollg-dmn-dd[at]nic[dot]in0260-2230607
  શ્રી મોહિત મિશ્રા, દાનિક્સડીવાય - કલેક્ટર (મુખ્ય મથક-ક્યુમ-એસડીએમ-સંગ્રહકો)dycoll-dmn-dd[at]nic[dot]in0260-2230049
  શ્રી અમિત શર્મા, આઈપીએસપોલીસ અધિક્ષકvikramjit[dot]singh06[at]ips[dot]gov[dot]in0260-2642788
  શ્રી શરદ ભાસ્કર દરાડે, આઈપીએસપોલીસ અધિક્ષકdeshpande[dot]ips[at]gov[dot]in0260-2643022
  સુશ્રી તપસ્યા રાઘવ, આઈ.એ.એસ.કલેક્ટરcollector-daman-dd[at]nic[dot]in0260-2230698